Odstoupení od smlouvy

Adresát:

obchodní firma:

IČ:

se sídlem:

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .................................. soudem v .................................. v oddíle .................................., vložka č. ..................................,

email:

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

...............................................................................................................................

 

Číslo smlouvy/daňového dokladu: ..................................

Datum objednání zboží: .....................................

Datum obdržení zboží: .....................................

Jméno a příjmení zákazníka: ......................................

Adresa zákazníka: ....................................................................................................

 

Datum: ......................................

 

Podpis zákazníka:

 

______________________

 

Upozornění o právu subjektu osobních údajů vznést námitku
 

Správce osobních údajů, Lucie Štechová, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 5622/34, PSČ 58601, IČ: 75658232), plní povinnost jí uloženou článkem 21 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „nařízení“) a s odkazem na Zásady ochrany osobních údajů společnosti ze dne 24 .5. 2018 subjektu údajů sděluje následující:

 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (je-li zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce) nebo f) (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

24. 5. 2018

 

Lucie Štechová

web vytvořila